Regulamin

 1. Celem Regulaminu jest uregulowanie zasad korzystania z Serwisu przez Użytkowników.
 2. Na potrzeby Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:
  • Serwis – strona dostępna za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej o zasięgu globalnym Internet pod adresem URL: aflofarm.com.pl
  • Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu
  • Administrator Serwisu - podmiotem zarządzającym treściami Serwisu jest Aflofarm Farmacja Polska sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach (95-200), ul. Partyzancka 133/151, Pabianice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014115 posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 26 271 500 PLN, NIP: 7311821205, REGON: 472871255,nr BDO: 000017375.
 3. Treści, są przedmiotem praw własności intelektualnej w tym praw autorskich i podlegają ochronie w tym na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.).
 4. Żadna część Serwisu nie może być w szczególności utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, ani też rozpowszechniana w szczególności poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym bez uprzedniej, pisemnej zgody Administratora Serwisu. Dozwolone jest kopiowanie i drukowanie fragmentów Strony wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego na osobistym komputerze użytkownika.
  Na każdej legalnej kopii części lub całości zawartości Strony powinno być zamieszczone następujące oświadczenie: „COPYRIGHT © Aflofarm Farmacja Polska sp. z o.o. – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE”.
  Legalnie użytkowane elementy Strony lub znajdujące się na Stronie nie mogą być w jakikolwiek sposób zmieniane, modyfikowane ani fałszowane. Administrator lub jej spółki zależne zastrzegają sobie prawo do ścigania na drodze sądowej każdego naruszenia jej praw do własności intelektualnej.
 5. Nazwy handlowe umieszczone w Serwisie mogą być znakami towarowymi i podlegać ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (tekst jednolity z 2017 r., poz. 776 z późn. zm.), zaś jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za pisemną zgodą ich właściciela.
 6. Wszelkie prawa do Serwisu przysługują Administratorowi Serwisu. Wszelkie działania naruszające prawa Administratora Serwisu, w tym prawa autorskie są zabronione.
 7. Żadna informacja zamieszczona w Serwisie nie stanowi oferty, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, sprzedaży jakiegokolwiek z prezentowanych produktów. Żadna informacja umieszczona na Stronie nie stanowi oferty sprzedaży prezentowanych w nim produktów, programów lub usług w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i na ich podstawie nie może dojść do zawarcia umowy kupna-sprzedaży tych produktów.
 8. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści Serwisu oraz modyfikacji zamieszczanych informacji w każdym czasie i bez wcześniejszego powiadamiania.
 9. Aflofarm nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wynikające z dostępu do Serwisu oraz za działania osób trzecich, jak również za wszelkie szkody powstałe w związku z pobieraniem bądź wykorzystywaniem materiałów znajdujących się na stronach Serwisu, a także wywołane błędami systemu komputerowego, wirusami lub komunikacją za pomocą poczty elektronicznej.
 10. Strona i jej zawartość podlegają prawu polskiemu, a wszelkie spory ich dotyczące podlegają jurysdykcji sądów w Polsce. We wszystkich sprawach dotyczących korzystania ze Strony maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 z późn. zm.) Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki korzystania ze Strony, ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania.